Hatay'ın Antakya lezzetini Türkiye'ye tattıran, 'Diyet Düşmanı' sloganıyla yiyecek sektöründe öne çıkan Kebo'yu ilçeye taşıyan genç işadamı Mustafa Çetinkaya “İskenderunlular da bu lezzetin bağımlısı olacak” dedi.

An­ka­ra, İstan­bul, İzmir gibi büyük kent­ler­de lez­ze­tiy­le ke­di­ne bir hay­ran kit­le­si oluş­tu­ran, An­tak­ya dö­ne­ri Kebo’yu İsken­de­run hal­kıy­la da bu­luş­tur­mak is­te­dik­le­ri­ni ifade eden genç işa­da­mı Çe­tin­ka­ya sağ­lık­lı ve kat­kı­sız ol­ma­sı için bir­çok ürü­nün Kebo’nun kendi te­sis­le­rin­de üre­til­di­ği­ni söy­le­di.

So­sun­dan ek­me­ği­ne, ma­yo­ne­zin­den ba­ha­ra­tı­na ve Kebo’ya lez­ze­ti­ni veren acı bi­be­ri dahil her şeyin te­sis­le­rin­de ta­ma­men doğal yön­tem­ler­le ha­zır­la­nıp müş­te­ri­le­re su­nul­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Mus­ta­fa Çe­tin­ka­ya, “Ta­vuk­la­rı­mız Tür­ki­ye’nin en seç­kin fir­ma­la­rın­dan se­çi­lir, te­sis­le­ri­miz­de özel sosu ve ba­ha­ra­tıy­la ter­bi­ye edil­dik­ten sonra müş­te­ri­nin damak ta­dı­na su­nu­lur. Eşsiz ve özel sosta din­len­di­ril­miş göğüs ve but­tan olu­şan piliç eti; odun fı­rı­nın­da pişen ge­le­nek­sel el ya­pı­mı ek­me­ğin­de, ya­nın­da pa­ta­tes kı­zart­ma­sı, Kebo’ya özel ma­yo­ne­zi ve taze do­ma­tes­ten ya­pı­lan ba­ha­rat sosu ile ser­vis edi­lir. Bu eşsiz bir­lik­te­li­ğe di­le­nir­se sa­la­ta­lık tur­şu­su da ek­le­nir. KEBO gelen geçer tat­lar değil, aro­ma­sı ve de­ğiş­ken (ki­şi­nin damak zevki ve is­tek­le­ri­ne göre fark­lı şe­kil­de oluş­tu­ra­bi­le­ce­ği) lez­zet­le­riy­le sek­tö­rün­de­ki tüm fir­ma­lar­dan fark­lı­dır” diye ko­nuş­tu.

ACIDA İDDA­LI­YIZ!
Kebo’da kul­lan­dık­la­rı ve id­di­alı ol­duk­la­rı acı­nın ken­di­le­ri­ne özel bir biber ol­du­ğu­nu be­lir­ten Mus­ta­fa Çe­tin­ka­ya, “Hatay’ın be­re­ket­li top­rak­la­rın­da sa­de­ce Kebo için özen­le mev­si­min­de ye­tiş­ti­ri­lir. Acılı Kebo, alış­kın ol­ma­yan­la­rın bün­ye­le­ri­ne ge­çi­ci ola­rak zarar ve­re­bi­lir. Acı se­çe­nek­le­ri­miz; hafif acı, az acı, orta acı, acı ve bol acı olmak üzere 5 fark­lı se­çe­nek ola­rak su­nul­mak­ta­dır. Acıyı seven fakat Kebo’yu ilk kez ta­da­cak müş­te­ri­le­ri­mi­zin az acılı ile bu lez­ze­ti de­ne­yim­le­me­le­ri­ni tav­si­ye ede­riz. Aksi halde Kebo ca­nı­nı­zı çok ya­ka­bi­lir. Ürün­le­ri­mi­zin ta­ma­mı %100 doğal ve kat­kı­sız­dır. Doğal ola­rak Kebo; içe­ri­sin­de hiç­bir kim­ya­sal katkı mad­de­si ve ko­ru­yu­cu bu­lun­dur­ma­mak­ta­dır” şek­lin­de ko­nuş­tu.

İsken­de­run­lu, dö­ne­ri çok seven, vaz­ge­çe­me­yen bir yer ol­du­ğu­nun al­tı­nı çizen Çe­tin­ka­ya şun­la­rı söy­le­di: “Bu yüz­den her köşe ba­şın­da bir dö­ner­ci gör­mek müm­kün. Özel­lik­le bu kadar çe­şit­li­lik var­ken in­san­la­rın sizi ter­cih et­me­si için lez­ze­ti ve hiz­met an­la­yı­şı­nı en üst se­vi­ye­de tut­mak ge­re­ki­yor. Yoksa çok kısa sü­re­de pi­ya­sa­dan si­li­nip gi­der­si­niz. Bende bu dü­şün­ce­ler ışı­ğın­da lez­ze­ti is­pat­lan­mış her­kes ta­ra­fın­dan be­ğe­ni­len Kebo dö­ne­ri İsken­de­run hal­kı­na sun­ma­nın haklı gu­ru­ru­nu ya­şı­yo­rum.”