Sön­mez kar­deş­le­rin iş­let­me­ci­li­ği­ni üst­len­di­ği; Bugga Steak House & Lo­un­ge, kısa bir süre önce hiz­me­te gir­me­si­ne rağ­men İsken­de­run’da hal­kın bu­luş­ma nok­ta­sı ha­li­ne geldi. Ara­lık ayın­da ka­fe­ler böl­ge­sin­de hiz­me­te giren Bugga Steak House & Lo­un­ge, İsken­de­run’da Steak House kül­tü­rü­nü ke­yif­li ve lez­zet­li bir şe­kil­de sun­ma­yı he­def­li­yor.


Bugga Steak House ola­rak et mü­da­vim­le­ri­nin vaz­ge­çil­mez me­kâ­nı olmak için öz­ve­riy­le hiz­met ver­me­yi ken­di­ne amaç edin­di. Et se­ver­ler için pek çok se­çe­nek­ler var. Bugga Steak House zen­gin lez­zet­le­ri, sıcak or­ta­mı ve ser­vi­siy­le böl­ge­de fark ya­ra­tı­yor.

‘Steak nedir, nasıl yenir?’ en lez­zet­li steak ye­me­nin for­mül­le­ri aşa­ğı­da­ki gibi sı­ra­lan­dı.

1- STEAK et­le­ri; Da­na­nın yüzde 30’luk kıs­mı­nı kap­la­yan sırt kıs­mın­dan çıkan ete , Ant­ri­kot, Bon­fi­le, Dal­las steak, T-bo­ne steak, Kobe steak,Ri­be­ye steak ve New York steak ola­rak ad­lan­dı­rı­lı­yor.

2- İyi bir steak’in orta de­re­ce­de pi­şi­ri­le­rek, için­de­ki pembe rengi ko­ru­ma­sı ge­re­ki­yor. Çok piş­ti­ği zaman için­de­ki suyu kay­be­den et, ku­ru­yor ve lez­ze­ti­ni kay­be­di­yor.

3- Dry age sis­te­mi ile steak, sıfır de­re­ce­de için­de­ki yüzde 80 nem oranı ile yak­la­şık 20 ila 30 gün ara­sın­da bek­le­ti­li­yor. Bu süreç bo­yun­ca etin için­de bu­lu­nan tüm za­rar­lı do­ku­lar sinir ve ko­les­te­rol ya­pı­cı et­men­ler or­ta­dan kal­kı­yor, etin için­de­ki mik­ro­or­ga­niz­ma ve en­zim­ler bu 28 gün­lük süreç bo­yun­ca bu gö­re­vi gö­rü­yor. Böy­le­ce din­le­nen et, yu­mu­şu­yor ve lez­zet ka­za­nı­yor. Dry age sis­te­mi sı­ra­sın­da ke­sin­lik­le tuz ya da ba­ha­rat kul­la­nıl­mı­yor.

4- Steak ön­ce­si ape­ra­tif bir şey­ler yen­me­si ya da kok­teyl içil­me­si öne­ri­li­yor.

5- Steak, ge­nel­lik­le tahta ta­bak­lar üze­rin­de ser­vis edi­li­yor, böy­le­ce hızlı ısı kay­bet­me­si az da olsa ön­le­ni­yor.

6- Et ser­vis edil­me­den önce bir­kaç da­ki­ka bek­le­ti­li­yor. Böy­le­ce pi­şer­ken ha­re­ket­li olan sı­vı­la­rın piş­tik­ten sonra tek­rar ya­yıl­ma­sı­nı sağ­lı­yor.

7- Pi­şir­me es­na­sın­da etin bıçak ya da ça­tal­la de­lin­me­me­si ge­re­ki­yor. Aksi halde ette bu­lu­nan de­ğer­li sı­vı­lar akıp gi­di­yor ve et, sert bir hale dö­nü­şü­yor.

8- Ste­ak si­pa­riş eder­ken en çok dik­kat edil­me­si ge­re­ken nok­ta­lar­dan biri de pi­şi­ril­me oran­la­rı. -Az piş­miş (Rare): Kısa sü­re­li mü­hür­le­me (yük­sek ısı ile etin iki yü­zü­nün dağ­la­nıp, tüm besin ve sı­vı­la­rın için­de kal­ma­sı) ile pi­şi­ri­lip din­len­di­ril­me­si. Etin içi kanlı, ıslak ve pembe kalır. - - -Orta az piş­miş (Me­di­um Rare): Çift ta­raf­lı mü­hür­le­me iş­le­mi so­nun­da bir süre daha pi­şi­ri­len etin içi pembe ola­rak bı­ra­kı­lır. İçi ol­duk­ça yu­mu­şak ve ıslak kalır.- Orta (Me­di­um): Mü­hür­le­me iş­le­mi so­nun­da orta ısıda sa­de­ce en or­ta­sı hafif pembe ka­la­na kadar pi­şi­ri­len etin içi orta ıs­lak­lık­la ve hafif pembe şe­kil­de kalır.- Orta iyi (Me­di­um well): Etin için­de pem­be­lik kal­maz ta­ma­men pi­şi­ril­miş­tir ve hafif ıs­lak­lık kalır. - İyi piş­miş (Well Done): Et ta­ma­men pi­şi­ri­le­rek için­de hiç sıvı ıs­lak­lı­ğı bı­ra­kıl­maz. Bu tav­si­ye edi­len bir pi­şir­me sis­te­mi de­ğil­dir.

CAFE LO­UN­GE
Bugga’da ye­mek­li top­lan­tı­la­rın yanı sıra yaş günü ve özel da­vet­le­ri de ev gibi kul­la­na­bi­lecek bir sa­lon­la­rı­nın bu­lun­du­ğu­nu da ha­tır­la­tan Savaş Sön­mez şu bil­gi­le­ri ak­tar­dı: “Bugga; yal­nız­ca eti ve şa­ra­bı seven gur­me­le­rin uğrak yeri olmuş bir Steak res­to­rant mı? Yoksa sokak kül­tü­rü­nü be­nim­se­miş bir cafe mi? Nar­gi­le çe­şit­le­riy­le Al­kol­lü-Al­kol­süz kok­teyl me­nü­süy­le Lo­un­ge mi? Ya da dünya kah­ve­le­ri­nin ta­dı­na ba­ka­bi­le­ce­ği­niz bir kahve dük­kâ­nı mı? Hatta Bugga; özel gün­le­ri­niz­de sev­dik­le­ri­ni­zi evi­niz sı­cak­lı­ğın­da ağır­la­ya­bi­le­ce­ği­niz bir mekân mı? Bugga; işte bu say­dık­la­rı­mı­zı aynı za­man­da, fakat bir­bi­rin­den ba­ğım­sız ola­rak ya­pa­bi­le­ce­ği­niz üç ayrı sa­lo­nu bu­lu­nan bir me­kan­dır. Bugga’da bütün özel gün­le­ri­niz­de kul­la­na­bi­le­ce­ği­niz sizin is­tek­le­ri­niz doğ­rul­tu­sun­da di­le­di­ği­niz te­ma­ya bü­rü­ne­bi­len bir sa­lo­nu­muz var. Hem de bu sa­lon­da di­le­di­ği­niz yi­ye­cek­le­ri da­vet­li­le­ri­ni­ze su­na­bi­lir ve aynı za­man­da Bugga’nın tüm hiz­met ay­rı­ca­lık­la­rı­nı ya­şa­ya­bi­lir­si­niz. Size sa­de­ce sev­dik­le­ri­niz­le ke­yif­li da­ki­ka­lar ge­çir­mek kalır.”