Arsuz Ka­ra­ağaç Sahil yolu üze­rin­de bir yıl önce hiz­me­te giren Friends Cafe’yi in­san­la­rın ken­di­le­ri­ni mi­sa­fir, me­ka­nı da ev­le­ri gibi gör­dük­le­ri­ni be­lir­ten iş­let­me or­ta­ğı M. Ali Çar­par, kısa sü­re­de göze, ruha ve damak ta­dı­na hitap et­me­nin kar­şı­lı­ğı­nı al­dık­la­rı­nı söy­le­di.

Ser­can Köy­ba­şı ile iş­let­tik­le­ri Friends Cafe’de damak zev­ki­ne ya­pı­lan ya­tı­rım­dan karlı çık­tık­la­rı­nı ifade eden M. Ali Çar­par, “Kendi ham­bur­ge­ri­mi­zi ve tos-tu­mu­zu yemek için oluş­tur­du­ğu­muz ka­fe­yi şimdi her­kes, be­nim­sen­di. Bizim en büyük mut­lu­lu­ğu­muz, ka­fe­ye ge­len­ler ken­di­le­ri­ni müş­te­ri gibi değil evleri ola­rak kabul edi­yor. Demek ki sun­du­ğu­muz ortam, ver­di­ği­miz hiz­met ve lez­zet­le­ri­miz kabul gördü” dedi.

Kısa sü­re­de Cafe’nin is­mi­nin ru­huy­la bü­tün­le­şen bir ortam ve sıcak bir at­mos­fer oluş­tu­ğu­nu ak­ta­ran Friends Cafe or­ta­ğı M. Ali Çar­par, “Geçen yıl ka­fe­miz­de yap­tı­ğı­mız tost ve ham­-bur­ger ko­nuk­la­rı­mı­za çok özel­lik­li ol­du­ğu için hiç­bir yerde yiyeme-yeceklerini söy­le­miş­tik. O gün söy­le­-di­ği­miz bugün alış­kan­lık yapan lez­ze­ti­mi­ze olan il­giy­le tes­cil­le­miş olduk. Ham­bur­ger ve tostu yi­yen­ler başka yere git­mi­yor. Tost­ta, ham­bur­ger­de kul­lan­dı­ğı­mız et don­du­rul­muş değil, ka­sap­tan alı­yo­ruz. So­su­ bize özel ve kendi el­le­ri­miz­le ha­zır­lı­yo­ruz.

Kar amacı güt­me­di­ği­miz için tostu, ham­bur­ge­ri de biz ken­di­miz ya­pı­yo­ruz. Ka­li­te­li ürün­ler kul­la­nı­yo­ruz. Yedim doy­dum değil, yedim lez­ze­ti­ni aldım, bir daha yi­ye­ce­ğim de­dir­ten bir alış­kan­lık ya­ra­tıl­dı. Yiyen bir daha yemek için geldi ve gel­me­ye devam edi­yor” diye ko­nuş­tu.

NARGİLEDE DE İDDİALI­YIZ
Cafe mi­sa­fir­le­ri­nin ka­li­te­li ve sağ­- lık­lı ürün­ler­den mem­nun kal­dık­la­- rı­nı dile ge­ti­ren M. Ali Çar­par, aynı ba­şa­rı­yı nar­gi­le­de de ya­ka­la­ya­cak­-la­rı­nın al­tı­nı çi­ze­rek, “Alış­ve­ri­şi ka­fe­- nin iki gün­lük ih­ti­ya­cı­na göre ya­pı­-yo­ruz. Bir Ham­bur­ger­de kul­lan­dı­ğı­-mız et ka­sap­tan, kendi özel ta­ri­fi­miz. Lez­ze­ti, ta­ze­li­ği ve gra­ma­jı ile ra­kip­si­ziz. Bizi fark­lı kılan bir diğer ürün de nar­gi­le, Nar­gi­le­de de id­di­alı­yız. Tü­tün­ler ori­ji­nal. En ka­li­te­li kömür kul­la­nı­yo­ruz. 2 lira daha ucuza mal etmek için kul­la­nı­cı­nın sağ­lı­ğı­nı teh­li­ke­ye at­mı­yo­ruz. Nar­gi­le şi­şe­le­ri her gün yı­ka­na­rak te­miz­le­nip müş­te­ri­nin önüne ge­li­yor. Nar­puç­lar hij­yen amaç­lı tek kul­la­nım­lık, stan­dart bizde. Cafe’mize gelen mi­sa­fi­rin sağ­lı­ğı ve ala­ca­ğı keyif her şey­den önem­li, karı dü­şün­me­di­ği­miz için bun­la­rı çok ra­hat­lık­la ya­pa­bi­li­yo­ruz” şek­lin­de ko­nuş­tu.