Kahve kül­tü­rü­nü cadde ve so­ka­ğa ta­şı­ya­rak kent­te yeni bir an­la­yı­şı or­ta­ya koy­duk­la­rı­nı be­lir­ten Kah­ve­ci­bey Cafe or­tak­la­rın­dan Gök­han Kurt, “Kahve bir sev­da­dır, bir kül­tür­dür, sıcak soh­bet­le­rin mer­ke­zi, 40 yıl ha­tı­rı olan bir dost­luk kay­na­ğı­dır” dedi.

2008 yı­lın­da kahve kül­tü­rü­nü cadde ve so­kak­la­ra ta­şı­dık­la­rın­da her­kes ta­ra­fın­dan ya­dır­gan­dık­la­rı­nı ha­tır­la­ta Kah­ve­ci­bey Cafe or­tak­la­rın­dan Gök­han Kurt, “Şimdi bizi ya­dır­ga­yan­lar, ken­di­le­ri bu işi yap­ma­ya baş­la­dı. Bu bize gurur ve­ri­yor. Yani ge­le­ce­ği gören, al­gı­la­yan bir fir­ma­yız. Daha önce bir-iki ki­şi­nin mekan aç­tı­ğı ca­fe­ler so­ka­ğın­da şimdi on­lar­ca­sı var. 9. Yı­lın­da Kah­ve­ci­bey Cafe’yi İsken­de­run’un bir mar­ka­sı ha­li­ne ge­tir­dik” diye ko­nuş­tu.


MAR­KA­MI­ZA YA­TI­RIM YAP­TIK
Kahve işi­nin kent­te tut­ma­sı­nın ar­dın­dan bir­çok gi­ri­şim­ci franc­hi­sing pe­şi­ne dü­şer­ken ken­di­le­ri, kendi mar­ka­la­rı­nı oluş­tur­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Gök­han Kurt, “Ya­tı­rı­mı mar­ka­ya ve ürün­le­re yap­tık. İsken­de­run’un yerli mar­ka­sı Kah­ve­ci­bey ola­rak yıl­lar­dır ka­li­te­si, hızlı ve gü­ler­yüz hiz­me­ti­nin ya­nın­da sek­tö­rün ön­cü­sü ol­ma­nın haklı gu­ru­ru­nu ya­şı­yo­ruz. İsken­de­run’da kahve de­nin­ce ilk akla gelen bir kaç mar­ka­dan bi­ri­dir Kah­ve­ci­bey. İsken­de­run halkı da mar­ka­ya sahip çıktı ve sa­hip­len­di. Yeri gel­di­ğin­de uzun uzun otu­ra­bi­le­ce­ği­niz, yeri gel­di­ğin­de otur­mak için san­dal­ye bile bu­la­ma­dı­ğı­nız anlar oldu. Kah­ve­ci­bey’de iç­ti­ği­niz kah­ve­yi alıp eve gö­tü­re­bi­lir­si­niz” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Kahve ko­nu­sun­da sı­nır­sız de­ne­bi­lecek kadar kahve çe­şit­le­ri bu­lun­du­ğu­na dik­kat çeken Gök­han Kurt şun­la­rı söy­le­di: “Geç­miş­ten bu­gü­ne kadar gelen Me­nen­giç kah­ve­si­ni yine tohum ola­rak ken­di­miz ka­vur­mak­ta ve içecek ha­li­ne ge­ti­rip müş­te­ri­le­ri­mi­ze sun­mak­ta­yız. Bir yılda, mar­ka­sı­na sahip çıkan İsken­de­run­lu hem­şe­ri­le­ri­mi­zin sa­ye­sin­de me­ka­nı ge­niş­let­tik. Şu­an­da­ki me­kan­da müş­te­ri­le­ri­miz ferah ve sa­mi­mi bir or­tam­da kah­ve­si­ni yu­dum­la­ma, nar­gi­le­si­ni de ke­yif­le içme fır­sa­tı­nı buldu. Mut­fak bö­lü­mü­nü de ge­niş­le­te­rek, müş­te­ri­le­ri­mi­zin ta­lep­le­ri­ni daha sü­rat­le ye­ri­ne ge­tir­me­ye baş­la­dık. Kah­ve­miz her zaman taze çünkü kah­ve­yi çiğ alıp ka­vur­tu­yo­ruz. Ar­dın­dan da mut­fa­ğı­mız­da pi­şi­re­rek müş­te­ri­ye taze çe­kil­miş ola­rak ikram edi­yo­ruz. Sa­de­ce bir çeşit değil, yüz­ler­ce çeşit kah­ve­yi müş­te­ri­le­ri­mi­ze su­na­bi­lecek du­rum­da­yız. Yeter ki müş­te­ri­miz, kahve çe­şi­di­ni söy­le­sin biz ona ha­zır­la­rız.”

Kah­ve­ci­bey Cafe Or­tak­la­rın­dan Gök­han Kurt, nar­gi­le tü­tü­nü­nün de tüm çe­şit­le­ri­ni bu­lun­dur­duk­la­rı­nı, ay­rı­ca İsken­de­run’da nar­gi­le kül­tü­rü­nün ge­liş­me­sin­de de etken ol­duk­la­rı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di.