Belen Be­le­di­ye­si ile PAMEK (Payas Be­le­di­ye­si Mes­le­ki Eği­tim Kurs­la­rı) kap­sa­mın­da mes­le­ki, kül­tü­rel, sa­nat­sal ve spor­tif amaç­lı dü­zen­le­necek iş­bir­li­ği için Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı Adnan Vu­ru­cu ve Bekir Altan ta­ra­fın­dan pro­to­kol im­za­la­dı.

PAMEK (Payas Be­le­di­ye­si Mes­le­ki Eği­tim Kurs­la­rı) iş­bir­li­ği pro­to­ko­lüy­le Belen’de İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü de­ne­tim ve gö­ze­ti­min­de mes­le­ki, sos­yal, kül­tü­rel, sa­nat­sal, spor­tif amaç­lı kurs­la­rı kap­sı­yor. İki ilçe ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­len iş­bir­li­ği pro­to­kol imza tö­re­ni Belen Be­le­di­ye­si Yaşam Komp­lek­si Havuz ba­şın­da ger­çek­leş­ti­ril­di.

Belen Be­le­di­ye Baş­ka­nı Adnan Vu­ru­cu, Payas Be­le­di­ye Baş­ka­nı Bekir Altan, Belen İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Bekir Şahan, Halk Eği­tim Mü­dü­rü Ahmet Akça, Belen Be­le­di­ye­si Baş­kan Yar­dım­cı­sı Şe­ra­fet­tin Sol­maz, Belen Be­le­di­ye­si Mec­lis Üye­le­ri, PAMEK Ko­or­di­na­tö­rü Mü­ley­ke Özer, Yar­dım­cı­sı Mus­ta­fa Özer ile basın men­sup­la­rı tö­re­ne ka­tıl­dı.

PAMEK Ko­or­di­na­tör Yar­dım­cı­sı Mus­ta­fa Özer bu pro­je­ye Payas’ta 6-8 ay önce aktif ola­rak baş­la­dık­la­rı­nı, 6 ayda nü­fu­sun %10’luk bö­lü­mü­ne, 3000 binin üze­rin­de kayda ulaş­tık­la­rı­nı top­lam­da 150 fark­lı branş­ta kurs kaydı aç­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Şu an iti­ba­riy­le 38 branş­ta aktif kurs ve­ri­yo­ruz. 44 öğ­ret­me­ni­miz bu kurs­lar­da öğ­ret­men­lik ya­pı­yor. 38 branş mes­le­ki eği­tim­ler ve ya­ban­cı dil kurs­la­rın­dan olu­şu­yor” dedi.
Bin 500’lü yıl­lar­da­ki Payas San­ca­ğı­na dik­kat çeken Be­le­di­ye Baş­ka­nı Bekir Altan da “Os­man­lı ida­re­si al­tın­da san­cak mer­ke­zi bu­gün­kü Payas’ın ilçe sı­nır­la­rın­da değil, Adana Ka­ra­taş’tan baş­lı­yor. Cey­han’ı Yu­mur­ta­lık’ı, o günkü Ce­be­li Be­re­ket bu­gün­kü il olan Os­ma­ni­ye ilini de içine almak su­re­tiy­le, Hasan Bey­li­den Ama­nos dağ­la­rı­nın üze­rin­den Belen’i, Kı­rık­han’ı Kurt­lu­so­ğuk­su’yu, Bak­ras Ka­le­si, Işık­lı’ya kadar 

bir hilal çiz­dik. Bu hi­la­lin adı o dönem Payas San­ca­ğı, de­ni­ze bakan kısım da bugün İsken­de­run Kör­fe­zi, o günkü ismi de Payas Kör­fe­ziy­di. Payas nere, Belen nere di­yen­le­re, Belen de o za­man­lar Payas san­ca­ğı­nın içe­ri­sin­de yer alan bir yer­le­şim ye­riy­di. Belen ile ta­rih­ten gelen bir bir­lik­te­li­ği­miz var. Bu ma­na­da ta­rih­ten gelen bir­lik­te­li­ği­mi­zi de bugün iki be­le­di­ye baş­ka­nı da tek­rar­dan ha­ya­ta ge­çir­miş olu­yor bu an­laş­may­la. Yani, Belen bey­le­riy­le Payas Bey­le­ri dün nasıl omuz omuza ver­miş bu şe­hir­ler­de güzel işler yap­mış­lar­sa, bugün yak­la­şık 400 yıl sonra tek­rar bir araya gel­miş­ler, bir pro­je­nin al­tı­na imza atı­yor­lar. Biz de bi­rin­ci etap­ta PAMEK’le Mes­lek edin­dir­me kurs­la­rıy­la in­san­la­ra ulaş­mak gibi bir gay­re­ti­miz var” diye ko­nuş­tu.

Belen Be­le­di­ye Baş­ka­nı Adnan Vu­ru­cu da Payas ve Belen kar­deş şehir ola­rak bu pro­to­ko­lü im­za­la­dık­la­rı­nı ifade ede­rek, “Bizde bu­ra­da in­şal­lah pek çok kur­si­yer ye­tiş­ti­re­ce­ğiz. Biz her türlü im­kan­la­rı su­na­ca­ğız. İlçe­mi­ze ha­yır­lı olur in­şal­lah. Emeği geçen her­ke­se te­şek­kür edi­yo­rum” dedi.

Belen Be­le­di­ye Baş­ka­nı Adnan Vu­ru­cu ve İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Bekir Şahan, Halk Eği­tim Mü­dü­rü Ahmet Akça ile Payas Be­le­di­ye Baş­ka­nı Bekir Altan, ta­ra­fın­dan iş­bir­li­ği pro­to­ko­lü im­za­lan­dı.