Petek Pas­ta­ne­si’nin öy­kü­sü 1916 – 1917 yıl­la­rın­da Rusya’da Nic­ho­las’ın ve Bol­şe­vik­li­ğin hüküm sür­dü­ğü yıl­la­ra da­ya­nır. Bu yıl­lar­da Çam­lı­hem­şin­li Hasan Usta’nın Rusya’da pas­ta­ne­ci­lik mes­le­ği­ne adım at­ma­sıy­la yak­la­şık bir asrı de­vi­ren bir tut­ku­nun te­mel­le­ri atı­lır.

Bu sü­reç­te Hasan Usta ve Oğlu Tev­fik, bir süre sonra Rusya’daki iç ka­rı­şık­lık­lar­dan do­la­yı İran’ın Tah­ran şeh­ri­ne göç et­me­ye karar ve­rir­ler.

Hasan ve Tev­fik Usta’nın ka­li­te­den ödün ver­me­den, sa­bır­la ça­lı­şa­rak üret­ti­ği ürün­ler kısa za­man­da Tah­ran’da da her­ke­sin ara­dı­ğı lez­zet ha­li­ne gelir. Hü­ner­le­ri İran Şah’ına hiz­met et­me­ye baş­la­ma­la­rı­na neden olur. İran’da geçen yedi yılın ar­dın­dan 1942 yı­lın­da İsken­de­run’da Şehit Pamir Cad­de­si’nde ‘ Hem­şin Pas­ta­ne­si ve Fı­rı­nı’nı açar­lar. O yıl­lar­da, Pasta Salon’u ola­rak bi­li­nen yirmi met­re­ka­re­lik bu me­kân­da, en fazla dokuz mi­sa­fir ağır­la­na­bil­mek­te­dir. 1942 yı­lın­da İsken­de­run’da açı­lan bu pas­ta­ne aynı za­man­da Hatay’ın ilk pas­ta­ne­si­dir. Hasan Usta’nın oğlu Tev­fik Usta, Hatay’a somun ek­me­ği­ni ge­ti­ren ilk kişi ola­rak da ta­nın­mak­ta­dır.

Tev­fik Usta; bil­gi­si­ni, de­ne­yi­mi­ni, işe duy­du­ğu saygı ve sev­gi­yi, büyük özen ve emek­le kur­du­ğu pas­ta­ne­yi 1965 yı­lın­da oğul­la­rı Ne­ca­ti ve Hasan Al­pa­gül’e tes­lim et­miş­tir. Aile­nin üçün­cü ku­şa­ğın­dan olan Ne­ca­ti ve Hasan Al­pa­gül kar­deş­ler Hem­şin Pas­ta­ne­si ve Fı­rı­nı’nı ‘Petek Pas­ta­ne­si’ ne dö­nüş­tü­ren ki­şi­ler ol­muş­tur.

­du­ğu saygı ve sev­gi­yi, büyük özen ve emek­le kur­du­ğu pas­ta­ne­yi 1965 yı­lın­da oğul­la­rı Ne­ca­ti ve Hasan Al­pa­gül’e tes­lim et­miş­tir. Aile­nin üçün­cü ku­şa­ğın­dan olan Ne­ca­ti ve Hasan Al­pa­gül kar­deş­ler Hem­şin Pas­ta­ne­si ve Fı­rı­nı’nı ‘Petek Pas­ta­ne­si’ ne dö­nüş­tü­ren ki­şi­ler ol­muş­tur.

1968 yı­lın­dan iti­ba­ren ‘Petek Pas­ta­ne­si’ adıy­la hiz­met ver­me­ye devam eden pas­ta­ne; ön­ce­ki ku­şak­la­rın­dan al­dı­ğı bil­gi­yi ve tec­rü­be­yi, bilim ve tek­ni­ğin ge­tir­di­ği ye­ni­lik­ler doğ­rul­tu­sun­da ge­liş­ti­ri­yor. Halen aile­nin dör­dün­cü ku­şa­ğı ta­ra­fın­dan yö­ne­ti­li­yor.

1942 den bu yana insan ve ka­li­te odak­lı yak­la­şı­mı ile mi­sa­fir­le­ri­ne, “belki bir gün lazım olur diye mut­lu­luk sak­la­yan”, gülen yü­zü­nü hiç eksik et­me­yen bir iş­let­me “PETEK”..

“Biz ne ya­par­sak ya­pa­lım, en iyi­si­ni ya­par­sak, yap­tık­la­rı­mız şa­şır­tır­sa mi­sa­fir­le­ri­miz mutlu olur ve ürün­le­ri­mi­zi tat­mak is­ter­ler” temel yak­la­şım­la­rı…

PETEK, bu fel­se­fe­yi 75 yıl­dır ya­şı­yor, ya­şa­tı­yor, mi­sa­fir­le­ri­ne üstün hiz­met ve ka­li­te­yi sür­dü­rü­le­bi­lir kıl­mak için çaba sarf edi­yor...

Ara­dan geçen 75 yıl­lık ta­ri­hin­de fark ya­ra­tan ürün­le­ri ve hiz­met ka­li­te­si ile Ken­ti­miz­de, Yö­re­miz­de ve Ül­ke­miz­de ta­nı­nan bir marka olan, “PETEK”, bugün de aynı azim ve ka­rar­lı­lık­la sek­tö­rü­ne ön­cü­lük edi­yor.

Bugün 4 ncü kuşak ola­rak işi­nin ba­-şın­da koş­ma­ya devam eden Bay­ram AL­PA­GÜL; “Ül­ke­miz, ken­ti­miz ve ken­di­miz için bil­gi­li ve ka­li­te­li ça­lı­şa­ca­ğız. Biz­le­re ema­net edi­len bu eseri ge­liş­ti­recek ve daha ileri gö­tü­re­ce­ğiz. Sonra da bunun mut­lu­lu­ğu ve hu­zu­ru­nu hep bir­lik­te ya­şa­ya­ca­ğız”, diyor.

PETEK, 75. Yı­lı­nı kut­la­dı­ğı bu yıl, ürün­le­rin­den, mekan ta­sa­rı­mı­na, ser­vis ka­li­te­sin­den, ça­lı­şan­la­rı­na, çok ça­lı­şa­rak “Petek Mut­fak”ı, İsken­de­run Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası 4. Ka­tın­da açtı.

PETEK de­ğer­le­ri­nin tü­mü­nün ya­şa­tı­la­ca­ğı bu me­kan­da da İsken­de­run’umu­zun eşsiz man­za­ra­sı­nı, o her zaman gülen yü­zü­nü de gö­re­rek, Mi­sa­fir­le­ri­nin, “iyi yemek ye­me­le­ri­ni, bir arada ve mutlu ol­ma­la­rı­nın” ta­dı­nı, key­fi­ni çı­kar­ma­la­rı­nı is­ti­yor Bay­ram AL­PA­GÜL….

PETEK ile il­gi­li an­la­ta­cak­la­rı­mı­zı, siz­ler­le pay­la­şa­ca­ğı­mız son cüm­le­le­ri­mi­zi ise Oğuz Atay’ın “ ….Çok şey vardı an­la­tı­la­cak. O yüz­den sus­tum. Bi­ri­ni söy­le­sem; Di­ğe­ri yarım ka­la­cak­tı”, mıs­ra­sı ile bir başka sa­yı­mı­za er­te­li­yo­ruz,

PETEK, 75. Yı­lın­da da “Tüm dost­la­rı­nı, mi­sa­fir­le­ri­ni ve Bütün Dünya’ yı.. Siz­le­ri ağır­la­ma­yı bek­li­yor…