Ercan Gıda Ti­ca­ret ve Pa­zar­la­ma Fir­ma­sı Sa­hi­bi Semir Ercan, hazır döner kul­la­nı­mı­nın İsken­de­run’da is­te­ni­len nok­ta­da ol­ma­dı­ğı­nı, ba­kan­lık ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen kri­ter­le­re rağ­men de­ne­tim me­ka­niz­ma­sı­nın ye­te­rin­ce iş­le­til­me­di­ği­ni önü sürdü.

Hazır döner sek­tö­rü­nün 2004-2005 yı­lın­dan iti­ba­ren hızla iler­le­di­ği­ni be­lir­ten Ercan Gıda Ti­ca­ret ve Pa­zar­la­ma sa­hi­bi Semir Ercan, “Et­ki­le­ri dev­le­tin hazır döner fir­ma­la­rı yön­len­dir­me­si, teş­vik ver­me­siy­le oldu. Ondan sonra 2013 yı­lın­da en son çı­kar­tı­lan ya­say­la, artık dö­ner­ci­le­rin kendi yer­le­rin­de dö­ne­ri imal et­me­le­ri en­gel­len­di. Tabi kendi ye­rin­de imal etmek is­te­yen­ler için yetki bel­ge­si ve kri­ter­ler be­lir­le­di. Tabi bu kri­ter­ler de çok ağır. Her­han­gi bir dö­ner­ci hazır dö­ne­ri kendi ha­zır­la­ya­mı­yor. Bunun için gıda mü­hen­dis ça­lış­tır­ma­sı, eksi 40 de­re­ce­ye sahip şok odası ol­ma­sı lazım. Üre­tim ye­ri­nin de fi­zi­ki şart­la­rı­nı ye­ri­ne ge­tir­me­si ge­re­ki­yor. Bu da çok büyük kül­fet­ler ge­ti­ri­yor. Her dö­ner­ci­nin bunu yap­ma­sı müm­kün değil, Tür­ki­ye’de bunu ya­pa­bi­len üç-beş firma var. Bun­la­rın ba­şın­da ba­yi­si ol­du­ğu­muz Anket Döner ve Be­re­ket Döner ge­li­yor” diye ko­nuş­tu.

Son yıl­lar­da ba­kan­lı­ğın çı­kar­dı­ğı ya­say­la il­gi­li de­ne­tim­ler­de gev­şe­me­nin ol­du­ğu­nu ileri süren Semir Ercan, “2013 yı­lın­da­ki yasa ile bir­lik­te geçiş sü­re­cin­de sü­rek­li ikaz­lar­da bu­lu­nul­du, ce­za­lan­dır­dık­la­rı oldu ama son üç yıl­dan bu yana de­ne­tim­ler­de gev­şe­me göz­lem­li­yo­ruz. Ceza uy­gu­la­ma­sı ya­pıl­dı ama o da nasıl oldu, ye­di­ği dö­ner­den ze­hir­len­me va­ka­sı ya­şan­dı­ğın­da konu adli ma­kam­la­ra yan­sı­ma­sı veya şi­ka­yet ko­nu­su ol­ma­sın­dan do­la­yı ceza me­ka­niz­ma­sı dev­re­ye girdi. Bunun dı­şın­da de­ne­tim­ler is­te­ni­len ve bek­le­nen nok­ta­da değil, şimdi bir­çok dö­ner­ci kendi etini ve ta­vu­ğu­nu ha­zır­la­yıp ası­yor” dedi.

İsken­de­run’da hazır döner kul­la­nı­mı­nın çok düşük ol­du­ğu­na da de­ği­nen Semir Ercan şun­la­rı söy­le­di: “Her dö­ner­ci kendi dö­ne­ri­ni ha­zır­la­yın­ca hazır et ve tavuk kul­la­nı­mın­da düşüş ister is­te­mek olu­yor. İsken­de­run’da hazır döner ta­le­bi, ette yüzde 50, ta­vuk­ta ise yüzde 20’lerde, tavuk dö­ne­ri ken­di­le­ri rahat bir şe­kil­de tak­tık­la­rı içi ha­zı­rı ter­cih et­mi­yor­lar. Sir­kü­las­yo­nun çoğu tavuk döner üze­rin­de. Eti hep ikin­ci plan­da tu­tu­yor­lar. Eti de ön plana çı­kar­sa­lar en az tavuk kadar sa­ta­bi­le­cek­ler. Tabi ka­zanç­la­rı ta­vuk­ta daha fazla, et dö­ne­rin ya­pı­mı, ta­vuk­tan çok daha zor, et dö­ne­ri her usta be­ce­re­mez.”

Firma ola­rak, Hatay’ın dı­şın­da Os­ma­ni­ye, G. Antep ve K. Maraş gibi geniş bir böl­ge­ye hitap et­tik­le­ri­ni söz­le­ri­ne ek­le­yen Semir Ercan, va­tan­daş­tan ba­kan­lı­ğın be­lir­le­di­ği kri­ter­ler ve sağ­lık açı­sın­dan hazır dö­ne­ri dö­ner­ci­ler­den talep et­me­le­ri is­te­ye­rek, “Hazır döner daha hij­ye­nik ve sağ­lık­lı ol­du­ğu unu­tul­ma­ma­lı. Mil­le­ti­miz hazır dö­ne­ri tam an­la­mıy­la bil­mi­yor. Bazen yan­lış bil­gi­len­di­ri­li­yor. Hazır döner, üre­ti­mi, ba­kan­lık­la­rın gö­ze­ti­mi al­tın­da ya­pı­lı­yor. Mil­yon­luk te­sis­ler ve ya­tı­rım­lar­la üre­ti­le­rek müş­te­ri­le­re su­nu­lu­yor. Ürü­nün fark­lı bir mad­de­nin bu­lun­ma­sı müm­kün de­ğil­dir. Her hangi bir hile du­ru­mun­da mü­hen­dis­le­rin dip­lo­ma­la­rı­nı ip­ta­li­ne kadar gi­de­bi­li­yor. O güz­den hazır dö­ner­de be­lir­le­nen kri­ter­ler­de üre­tim ya­pı­yor­lar. Dö­ner­ci­le­rin tak­tık­la­rı ürün­ler­den çok daha hij­ye­nik ve sağ­lık­lı­dır. Anket Döner, Be­re­ket Döner ve Bahar Döner gibi fir­ma­lar ül­ke­mi­zin dev fir­ma­la­rı­dır. Sü­rek­li de­ne­tim­de­ler. Ba­kan­lık da gıda mü­hen­dis­le­ri­ de bu firmaları daima yakın mar­kaj­ altında tutuyor. Yan­lış ya­pan­lar maddi ve ma­ne­vi ce­za­lar­la karşı kar­şı­ya­lar. Hal­kı­mız böyle bil­mi­yor. Ama hazır dö­ne­re gü­ven­me­le­ri ge­re­ki­yor” şek­lin­de ko­nuş­tu.

HAZIR DÖNER NASIL OLUR
Vatandaşın, askıda olan dönerin hazır olup olmadığını öğrenmek için sorma hakkı bulunduğunu sözlerine ekleyen Semir Ercan aradaki farkı da şöyle açıkladı: “Etin renginden dökülmelerinden, duruş şeklinden anlaşılabilir. Hazır döner, çok düzgün ve simetriktir. İnce uzundur. Etin rengi piştiğinde hafif kahverengi tonunu alır, kararmaz. Kararan et iyi bir et değildir. Hazır döneri keserken asla dökülmez. Bunlar eksi 40 derecede şoklanıyor. Bir gün kalıyor. Sonra eksi 18'de muhafaza edilir. Tavukta ise belli olmaz.”