avukatcihangir @ hotmail.com

Bu yazı gecikmiş bir yazı zira o kadar çok tacir ve muhasebecinin bununla ilgili sorularına denk geliyoruz ki aydınlatıcı bir yazı yazmamız gerekirdi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu geçici 7. maddesi ile "Münfesih Olmasına Veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim Ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Tasfiyelerine Ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesin  İlişkin Tebliğ “ hükümleri gereğince, münfesih durumdaki anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin sicil kayıtları aşağıda açıklanan usulle,bazı şartları taşımak kaydıyla (diyorum zira odaya gidip dilekçe vermesiyle kaydının kapanacağını düşünenler var) resen terkin edilecektir.Başka türlü bir baskı yaşandığı ancak silme usulünün aşağıdaki gibi olabileceği yazının dikkatlice okunması gereği ile başlayalım.

 

MÜNFESİH KAPSAMDA SAYILACAK ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLER

1- Sermayelerini, 31.12.1998 tarihine kadar 5.000 TL'ye çıkarmayan anonim şirketler ile 500 TL'ye çıkarmamış limited şirketler      

2- Sebebi ne olursa olsun aralıksız son 5 yıla ait olağan genel kurul toplantıları yapılamayan anonim şirketler ile kooperatifler

3- 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 10. maddesine göre adreslerinin ve durumlarının tespit edilememesi nedeniyle oda kaydı silinen  anonim ve limited şirketler ile  kooperatifler      

4- 01.03.2012 tarihinden önce tasfiye işlemlerine başlanılmış ve tasfiyeleri  tamamlanmış olmasına rağmen , kesin bilançonun genel kurula sunulamaması nedeniyle sicilden silinemeyen anonim ve limited  şirketler ile  kooperatifler  

5- Sicil Müdürlüğüne DİLEKÇE ve ekinde vergi dairesinden alınan yazı ile müracaat eden;  vergi dairesince adresinde bulunmadığı tespit edilen ve ana sözleşmelerinde, tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresinin süresi içinde tescil edilmemiş olmasının fesih sebebi sayılacağı hükmü bulunan anonim ve limited şirketler ile kooperatifler

 

RESEN KAYIT SİLME USULÜ

A- TASFİYESİ TESCİL EDİLMEMİŞ MÜNFESİH DURUMDAKİ ŞİRKET VE KOOPERATİFLER

1. İhtar üzerine beyanda bulunmayan şirket ve kooperatiflerin kayıtlarının silinmesi

-  Sicil Müdürlüğünce,sicil kayıtlarından anılan Tebliğ kapsamında münfesih olduğu tespit edilen şirketlere ve kooperatiflere , tebliğde düzenlenen usulde ihtar gönderilecektir.

- İhtara  2 ay içerisinde cevap verilmemesi veya tasfiye memuru bildirmemesi veya şirketin/kooperatifin durumunun kanuna uygun hale getirilmemesi hallerinde sicil kaydı başkaca bir işleme gerek kalmadan resen silinecektir.

2. İhtar üzerine beyanda bulunarak tasfiye memuru bildiren şirket ve kooperatiflerin kayıtlarının silinmesi

- Sicil Müdürlüğünce sicil kayıtlarından anılan Tebliğ kapsamında münfesih olduğu tespit edilen şirketlere ve kooperatiflere , tebliğde düzenlenen usulde ihtar gönderilecektir.

- İhtara cevaben şirket veya kooperatifin en son  ortaklarından veya yetkililerden  birinin YAZILI OLARAK Müdürlüğe müracaat etmesi halinde ; yazılı başvuruda,  şirketin/kooperatifin münfesih olduğu ve devam eden davalarının bulunmadığı  hususları ile kendisini,  diğer ortak veya yetkililerden birisini veya görevi kabul etmiş olmaları kaydıyla 3. kişiyi tasfiye memuru olarak beyanı yer almalıdır. Ayrıca yazılı beyanları ekinde kanıtlayıcı belgeler sunulmalıdır. (Dilekçede tasfiye memurunun ad-soyad. TC kimlik ve açık ikamet adresi , tasfiye ikamet adresinden farklı bir adreste yürütülecek ise ayrıca tasfiye adresi bilgileri  de yer almalıdır)

-Başvuru incelenerek tasfiye memuru tescil ve ilan edilecektir. Bu ilanda alacaklılar 2 ay içinde tasfiye memuruna müracaata davet edilecektir.

- Tasfiye memurları  , alacaklılara alacaklarını bildirmeleri için verilen 2 aylık sürenin sonunda çıkaracakları  bilançoya göre tasfiyeyi 6 ay içinde sonuçlandıracaklardır.  Tebliğin 12. maddesi gereğince tasfiye tamamlandıktan sonra hazırlayacakları  kesin bilançoyu da eklemek kaydı ile Müdürlüklere yazılı yapacakları başvuruya istinaden şirketin/kooperatifin kaydı silinecektir.

 

Not: Sermaye artırımı yapmadığı için münfesih duruma düşen anonim şirketler ile  ortak sayısı 20’yi aşan limited şirketlerde denetçiler de tasfiye memuru bildirimi yapabilirler. Ancak denetçi pay sahibi değil ise şirkeler ortaklarını veya yetkililerini tasfiye memuru  olarak bildirebilir.

 

B. TASFİYELERİ TESCİL EDİLMİŞ ŞİRKET VE KOOPERATİFLERİN KAYITLARININ SİLİNMESİ

- 01.03.2012 tarihinden  önce   tasfiyesi  tescil edilmiş ve tasfiyeleri tamamlanmış olmasına rağmen , iki defa üst üste genel kurul toplantısı yapılamayan  , kesin bilançonun genel kurula sunulamaması nedeniyle kayıtları silinemeyen anonim ve limited  şirketler ile kooperatiflerin kayıtları  bu kapsamda silinecektir.

 - 01.03.2012 tarihinden önce tasfiyesi tescil edilmiş şirket ve kooperatiflerin kayıtlarının bu kapsamda silinebilmesi için, tasfiye memurlarının  Sicil Müdürlüğüne yazılı müraacat zorunludur.

-  Tasfiye memurları dilekçelerinde,  şirket ya da kooperatifin alacaklıları davete dair yapılan 3 ilanın  Sicil Gazetesinde yayınlandığını,davalı ya da davacı sıfatıyla devam eden davalarının bulunmadığını,genel kurulu kanunun öngördüğü asgari süre ve şartlara uygun olarak iki defa üst üste toplantıya çağırmış   olmasına rağmen  toplanamadığını beyan edeceklerdir. Ayrıca yazılı beyanları  ekinde,  genel kurul toplantısına 2 defa davete dair  sicil gazetesi sureti  ile  kesin bilançonun eklenmesi gerekmektedir.

 Belirtilen şekilde yapılan müracaat   üzerine  inceleme yapılarak  sicil kaydı silinebilecektir.

 

ÖNEMLİ NOT:

 - Tasfiyeleri tescil edilmiş şirket ve kooperatiflerin B bendinde belirtilen usulle kayıtlarının resen silinebilmesi için alacaklıları davete dair 3 ilanın Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış olması, henüz yayınlanmamış ise bu ilanın derhal verilmesi gerekmektedir.

- Anılan tebliğ gereğince resen kaydı silinecek firmaların tespitine ilişkin çalışmalar devam etmekte olup, belirlenecek firmalara Yakın zamanda müdürlüklerce tebliğde belirtilen usulle ihtar gönderilecektir.

- Ve www.iskenderuntso.org.tr web sitesinde, resen terkin kapsamına alınan firmalar görülebilecektir.