Palmiye Hastanesi Ramazan Bayramı  

 
Ercan Gida

Ziyaretçi Defteri

halil ibrahim

kaldırımdaki ağaçlar neden budanmıyor çok merak ediyorum
bu kaldırımlar ne zaman yapılacak kuaförler caddesinde kaldırımlara araç parkediyorlar inanmazsanız bir geçin bakın arabalar kaldırımda yayala...

Oku  |  Yaz

Personel Hizmeti - İskenderun Belediyesi

İskenderun Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

PARKOMAT VE OTOPARK PERSONELİ HİZMET ALIMI

hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 
İhale Kayıt Numarası: 2012/147876
1-İdarenin
a) Adresi: Savaş Mah. M.Çakmak Cad. No:19 Kat:4 İskenderun/HATAY
b) Telefon ve faks numarası: 326 613 49 90 - 326 614 16 76
c) Elektronik Posta Adresi: bilgi@iskenderun.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu hizmetin:
a) Niteliği, türü ve miktarı: İhalenin, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Eloktronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dökümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer  : Ulucami Caddesi, Şehit Pamir Caddesi, Kanatlı Caddesi, Mareşal Çakmak Caddesi, Atatürk Bulvarında bulunan Parkomat Cihazlarının bulunduğu alanlar ile Belediyemizce işletilen 1, 2, 4, 5 nolu Otoparklar ve Çok Katlı Otopark

c) Süresi       :İşe başlama tarihi 01.01.2013, işin bitiş tarihi 31.12.2013


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: İskenderun Belediyesi Brifing Salonu-Savaş Mah. M.Çakmak Cad. No:19 K:3 İskenderun/HATAY
b) Tarihi ve saati: 12.11.2012 - 09:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından,  ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterirTicari Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticari Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kiriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneneyimi belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ve teklif edilen bedelin %40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya özel sektörde işçi çalıştırılması işleri veya ihale konusu iş ile ilgiili işçi çalıştırılması işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirası) karşılığı İskenderun Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü-Savaş Mah. M.Çakmak Cad. No:19 K:4 İskenderun/HATAY adresinden satın alınabilir.
İhale dökümanının posta yoluyla da alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dökümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 50 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 110 TRY (Türk Lirası)döküman bedelini Halk Bankası İskenderun Şubesi İskenderun Belediyesi TR560001200922300007000026 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dökümanı almak isteyenler, ihale döküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dökümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dökümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idare ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dökümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderecektir. İhale dökümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dökümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dökümanın postaya verildiği tarih, dökümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2 İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İskenderun Belediyesi Destek Hizmetleru Müdürlüğü - Savaş Mah. M. Çakmak Cad. No:19 K:4 İskenderun/HATAY adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.
12. Konsersiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15.10.2012
Arkadaşına Gönder Diğer İlanlar Yazdır
Sitemizde yer alan ihaleler bilgilendirme amaçlı olup "Basın İlan Kurumu" ile herhangi bir alakası yoktur. Olası yazım hatalarına karşın lütfen ilanı Kamu İhale Kurumu'nun sitesinden kontrol ediniz.
  HamzaEfendi Baklava
Pegem
Pegem
Ercan Gida